Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  jest jednostką organizacyjną Gminy Pokój.
  Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami.
  Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

  Adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  ul. Sienkiewicza 5
  46-034 Pokój

  tel. 77 427 11 60
  Strona www: gopspokoj.pl
  Kierownik: Magdalena Preuhs


  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która umożliwia osobom
  i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
  Do zadań podstawowych Ośrodka Pomocy Społecznej należy analiza i diagnoza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie usługi pomocy społecznej, ustalanie i realizacja form pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń oraz aktywizacja ludzi w zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb.
  Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej.


  Zadania własne gminy wykonuje poprzez:

  • kierowanie do ośrodków pomocy społecznej osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów, podręczników szkolnych oraz na koszty leczenia i cele bytowe,
  • przyznawanie zasiłków celowych specjalnych,
  • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • przyznawanie pomocy rzeczowej,
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozszerzonych potrzeb gminy,
  • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
  • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, którzy nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • pracę socjalną, organizacja pogrzebu,
  • przygotowywanie wyprawek dla dzieci,
  • organizację kolacji wigilijnej dla osób samotnych.


  Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej:
   

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, przysługujących dodatków do świadczeń,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych i specjalnych okresowych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
  • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

  Ponadto Ośrodek pomaga:
   

  • przy sporządzaniu pism, wniosków i dokumentów niezbędnych do otrzymania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych,
  • uzyskać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Pliki do pobrania:


  Data publikacji: 2021-02-27 21:42:57